Er du som Transportkjøper klar over ditt ansvar?

Er du som Transportkjøper klar over ditt ansvar?

Transportkjøpers ansvar er definert som ulike lover og forskrifter. Dette pålegger transportkjøpere plikter og ansvar i forbindelse med utøvelsen av transportaktiviteten. Tidligere i desember publiserte tungt.no en flott artikkel som beskriver transportkjøpers ansvar.

PLIKTER OG ANSVAR: Det er ikke alle som kjenner til sitt ansvar som transportkjøper. Etter flere stygge transportrelaterte ulykker de siste årene, er transportkjøpers ansvar mer aktuelt enn noen gang. Bilde hentet fra tungt.no.

En ny digital løsning

Yngve Furseth og Torbjørn Østebøvik Førre fra Transportkompetanse Haugesund AS har over tid jobbet med et nytt verktøy for transportkjøpers ansvar. Med på laget har de fått hjelp fra dyktige konsulenter som er ute å informerer kundene.

NY DIGITAL LØSNING: Torbjørn Østebøvik Førre (til venstre) og Yngve Furseth er blant de som jobber med den nye digitale løsningen.

Det jobbes nå med en ny digital løsning for transportkjøpere som skal tas ut i markedet i 2021. Hensikten med den nye løsningen er å dekke behovet bedrifter har til å ivareta sitt ansvar ved kjøp av transporttjenester. Dette er særlig knyttet til Informasjonsplikt, Påseplikt og Medvirkeransvar.

Produktet er bygget opp som en solid database-løsning, hvor kunden enkelt kan registrere og lagre nødvendig informasjon. Dette er blant annet rutiner for oppfølging av sitt ansvar som transportkjøper, og løpende dokumentasjon av utførelsen av denne.

Målet er at det skal være enkelt og effektivt for kundene

I løsningen ligger det ferdig utarbeidede maler som kundene enkelt kan tilpasse for å ha tilfredsstillende rutiner. I tillegg til dette er det beskrivelser hvordan de ivaretar sitt ansvar. Det er bygget inn funksjonalitet som sikrer at en fanger opp avvik. Det vil være mulig å integrere løsningen med for eksempel kundens forbedring – og avvikssystem om ønskelig.

Det er lagt stor vekt på at produktet skal gi kunder en lettfattelig oversikt. Dette kan være status på sine transportører, og på omfang/frekvens av gjennomført kontrollaktivitet ut mot transportørene.

Pr tidspunkt har vi flere pilotkunder som tester ut verktøyet. Dette skal bidra til å kvalitetssikre systemet og hvordan det benyttes i praksis.

Hvordan jobber vi med transportkjøpers ansvar?

TK Gruppen tilbyr flere typer rådgivende tjenester gjennom et bredt landsdekkende nettverk av kompetente konsulenter og selskaper. Målet er å bidra til at din bedrift til en mer effektiv, lønnsom og sikker drift med fokus på myndighetspålagte krav samt økonomisk vekst og utvikling.

Kontakt
GODE RÅD OG BRED KOMPETANSE: Våre konsulenter Jon Bryøen (til venstre) og Tom Martinsen vært med å utvikle det nye produktet. Deres erfaring i arbeid med våre kunder bidrar til at verktøyet blir mer effektivt.

Transportkompetanse Haugesund AS har lenge hatt transportkjøpers ansvar som en av sine rådgivningstjenester.

Det har en god stund vært mye oppmerksomhet knyttet til transportkjøpers ansvar, spesielt med fokus på lønns-/arbeidsvilkår og trafikksikkerhet knyttet til tungtransport på norske vinterveger.

Myndighetene har gjennom Arbeidstilsynet og Statens Vegvesen satt fokus på Transportkjøpers plikter i sin tilsynsaktivitet, og det forventes at norske transportkjøpere er sitt ansvar bevisst.

Ønsker du mer informasjon om transportkjøpers ansvar?

Våre konsulenter er behjelpelige med å bistå din bedrift med informasjon om transportkjøpers ansvar. Ta kontakt med Jon Bryøen eller Tom Martinsen om du allerede ønsker mer informasjon verktøyet eller transportkjøpers ansvar.