Oversikt over rådgivende tjenester

TK Gruppen tilbyr flere typer rådgivende tjenester gjennom et bredt landsdekkende nettverk av kompetente konsulenter og selskaper. Vi hjelper din bedrift til en mer effektiv, lønnsom og sikker drift med fokus på myndighetspålagte krav samt økonomisk vekst og utvikling. Vi jobber kontinuerlig med utvikling og digitalisering av våre tjenester i tråd med kundens krav.

Transportkompetanse
TK Internkontroll

Tk Internkontroll er et produkt vi i Transportkompetanse har levert i over ti år, og vi har avtale med over 300 norske transportører og entreprenører. Ivareta internkontroll i henhold til Arbeidsmiljøloven, Kjøre- og hviletidsforskriften og FATS.

Forbedringrelatert arbeid med mål om å bedre lønnsomheten!

Vårt bidrag er:

  • Sørge for at de lover og forskrifter i helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen som gjelder for virksomheten er tilgjengelig, og ha oversikt over de krav som er av særlig viktighet for virksomheten.
  • Sørge for at arbeidstakerne har tilstrekkelig kunnskaper og ferdigheter i det systematiske helse-, miljø-,  og sikkerhetsarbeidet, herunder informasjon om endringer.
  • Kartlegge farer og problemer og på denne bakgrunn vurdere risiko, samt utarbeide tilhørende planer og tiltak for å redusere risikoforholdene.
  • Foreta systematisk overvåkning og gjennomgang av internkontrollen for å sikre at den fungerer som forutsatt.

 

Transportkompetanse
Sikkerhetsrådgiver

Transporterer dere farlig gods? Har dere da godkjente sikkerhetsrådgiver og tilstrekkelig kunnskap om dette?

Hvis ikke, ta kontakt med oss. Vi har lang erfaring og høy kompetanse gjennom våre godkjente sikkerhetsrådgivere.

 

Transportkompetanse
IF Transportkompetanse

IF Transportkompetanse er et skadeforebyggende produkt, hvor elementene i vår «Internkontroll-Oppdragsavtale» inngår. Gjennom dette produktet jobber vi tett sammen med dere med målsetting om å sette trafikksikkerhet og skadeforebygging på agendaen, redusere antall skader og skadeutbetalinger, samt ivareta internkontrollen knyttet til kjøre-/hviletid og arbeidstid.

IF Transportkompetanse er et produkt levert i samarbeid med IF Forsikring.

 

Transportkompetanse
Transportkjøpers Ansvar

Har dere behov for bistand i forbindelse med deres påseplikt og medvirkeransvar ved kjøp av transporttjenester? Det har vært mye oppmerksomhet knyttet til dette den siste tiden, spesielt med fokus på lønns-/arbeidsvilkår og trafikksikkerhet knyttet til tungtransport på norske vinterveger. Myndighetene har gjennom Arbeidstilsynet og Statens Vegvesen satt fokus på Transportkjøpers plikter i sin tilsynsaktivitet, og det forventes at norske transportkjøpere er sitt ansvar bevisst!

Vi har opparbeidet oss mye kompetanse på dette området og er klare til å bistå dere med å finne en god løsning for deres bedrift.

Ta kontakt med oss så finner vi sammen en god løsning!